In november 1977 is er in Arkel een rondschrijven gedaan onder het motto “Tennissport in Arkel”.

Het duurde enige tijd maar op 29 mei 1979 is er een eerste algemene ledenvergadering gehouden welke ook als de oprichtingsdatum van de club wordt aangehouden. Aanwezig bij deze vergadering waren 53 personen. Tevens hadden zich op dat moment 260 personen als kandidaat lid aangemeld. Deze vergadering was vastgesteld omdat de toenmalige gemeente Arkel op 8mei 1979 zijn goedkeuring had gegeven voor het aanleggen van 2 “all weather “ tennisbanen. De statuten van de vereniging worden op 19 oktober 1979 vastgesteld en de naam wordt:Tennisvereniging Arkel. Op 6 februari 1980 kunnen de banen in gebruik worden genomen en deze worden gehuurd van de gemeente. Tijdens overleg over de verhoging van de huur kwam koop ter sprake en zijn deze 2 banen op 1 januari 1990 ons eigendom geworden. Een onderkomen was er in eerste instantie niet en werd er door de familie Boon aan een soort marktkraam koffie etc. verkocht. In de algemene ledenvergadering van 11 februari 1980 wordt het besluit genomen dat er een clubgebouw moest komen. In het voorjaar van 1981 is ons eerste onderkomen gereed. In 1993 werd het clubgebouw uitgebreid als aanbouw aan de kantine welke tevens dienst kon doen als bestuurskamer. Op een buitengewone algemene ledenvergadering van 23 juli 1981 is beslist dat we lid van de K.N.L.T.B. werden.

 Aangezien er veel in de avonduren werd gespeeld was er behoefte aan een baanverlichting en deze werd op 1oktober 1989 in gebruik genomen. Er was door de grote toeloop aan leden behoefte aan een 3e  baan  en in eigen beheer is de baan aangelegd. Van 1992 tot 2000 is er met de gemeente overleg geweest over het verplaatsen van het tennispark i.v.m. een 2e ontsluitingsweg van de kern van Arkel. Toen de gemeente in 2000 afzag van deze weg is het bestuur gaan praten over de bouw van een nieuw clubhuis. Voor deze bouw was het noodzakelijk dat  een gedeelte van het zwembad-terrein aan ons complex  kon worden toegevoegd. Op 10 juli 2001 wordt er een akkoord gesloten met de gemeente en het bestuur van het zwembad. In de algemene ledenvergadering van 3 juni 2002 worden de eerste plannen besproken en krijgt het bestuur volmacht om met het project van start te gaan. De nieuwbouw start op 30 september 2003 en wordt volgens schema en  budget op 26 juni 2004 tijdens de viering van ons 25-jarig bestaan in gebruik genomen. Na 28 jaar van trouwe dienst zijn de banen bekleed met een zachte toplaag – een zgn. Porous Kushion Kourt –  welke wel beter is voor de spieren van het toch steeds groter wordende aantal oudere leden. De vereniging is kerngezond en heeft met z’n ca. 200 leden nog steeds een groot aandeel in het sociale leven van Arkel en omgeving.