1 contributie
2 tennisles
3 activiteiten
4 kantine commissie
5 commissie onderhoud
6 jeugd commissie
7 technische commissie
8 arkel open tournooi
9 afschrijfreglement

 Door op onderstaande link te klikken wordt u door gelinkt naar een elektronisch inschrijf formulier.Wij heten U vast bij voorbaat van harte welkom. Wel verzoeken wij U om onderstaande informatie goed door te lezen.

 
 
 
 

 

 

ALGEMEEN

tenniscomplex : Hoefpad 3 te Arkel, tel. 0183-563055
aantal banen : 3 hardcourt banen welke het gehele jaar bespeelbaar zijn.
oprichtingsdatum : 29 mei 1979
verlichting : alle banen (tot 23.30 uur)
bankrelaties : Rabobank Arkel rek.nr. NL32RABO0322202051
inschrijving K.v.K. : 40322605
website : www.tva-arkel.nl
E-mail : admin@tva-arkel.nl

     

 

 

BESTUUR EN COMMISIES Voor bestuur zie de pagina Bestuur, voor commissies zie de pagina Commissies


 

LIDMAATSCHAP

Aanmelding dient te gebeuren bij de ledenadministratie:
mevr. Freek v.d. Leeden, Hoefpad 12, 4241 DT Arkel, tel. 0183-563280.
Een inschrijfformulier vindt u bij deze informatie. Een recente pasfoto en € 11,= inschrijf- en € 3,=  sleutelgeld dient u bij het inschrijfformulier te voegen, evenals de betaling van de eerste contributie. Dit alles inleveren bij de ledenadministratie, waarna u een tijdelijke ledenpas krijgt. Graag van tevoren even bellen!Sleutelgeld wordt bij opzegging en inlevering van de sleutel gecrediteerd.
Opzegging dient u schriftelijk uiterlijk vier weken voor het volgende lidmaatschapsjaar kenbaar te maken aan de ledenadministratie Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 

CONTRIBUTIE

De contributie moet vóór de in factuur genoemde datum van ieder jaar of in 4 termijnen met automatische incasso worden voldaan. In januari/februari ontvangt u hiervoor een factuur. De lidmaatschapskaart en de sleutel van het park krijgt u uitgereikt na betaling van uw eerste contributie. De lidmaatschapskaart, is KNLTB – leden pas, wordt gebruikt voor competitie-wedstrijden, toernooien en het afschrijf-systeem op de banen. De gebruiksaanwijzing voor dit systeem vindt u naast het zgn. afhangbord. Elk jaar ontvangt u via de vereniging een nieuwe KNLTB–leden pas.  De sleutel die u ontvangt past op de sloten van het toegangshek en het clubgebouw zodat u toegang heeft  tot de kleedkamers, toiletten en de douches.
Zie hier voor een overzicht van de contributie
Studenten kunnen op hun contributie een reductie krijgen. Zij moeten deze reductie ieder jaar persoonlijk aanvragen, dit gebeurd dus niet automatisch.In de contributie is het lidmaatschap van de KNLTB inbegrepen. Verhogingen hiervan worden jaarlijks door berekend.Junioren zijn die leden die op 31 december van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.
Voor het tweede en volgende jeugdlid in een gezin in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar geldt een korting van € 10  (alleen bij volledig contributie-jaar) junioren betalen tot hun 8e resp. 18e jaar de bedragen zoals vermeld in het contributie overzicht.
In de herfst/winter periode van 1 oktober tot 1 april bestaat  de mogelijkheid om zgn. winterdeelne­mer bij TVA te worden. U kunt dan in deze periode gebruik maken van onze tennisbanen. Voor de kosten hiervoor zie het contributie overzicht.
 

TENNISLES

Door de vereniging wordt, in overleg met een gediplomeerde tennisleraar, een baan ter beschikking gesteld voor het geven van tennisles.

De lesnemers dienen uiteraard lid te zijn van TVA.

Over alle zaken betreffende lessen kunt u contact opnemen met de tennisschool Bas-ta, Bastiaan de Paauw, tel. 06 53241359 zie www.bas-ta.nl  


ACTIVITEITEN

Door TVA wordt gedurende het gehele jaar een aantal activiteiten georganiseerd voor junioren en senioren. Gedurende het jaar wordt u uiteraard op de hoogte gesteld van de activiteiten via de website of informatie op het mededelingenbord in de hal van de kantine. Hier volgt een greep uit de activiteiten:
 • deelname aan KNLTB-competitie in de maanden april/juni. De banen zijn gedurende deze dagen gereserveerd voor de competitie. Vrijdagavond vanaf 18.00uur en Zaterdag vanaf 13.00 uur.
 • clubkampioenschappen voor junioren en senioren
 • open toernooi (2 weken) in de maand september
 • onderlinge winterdubbel competitie in de maanden oktober tot april
 • damestennis op dinsdagmorgen
 • herentennis 55+ op vrijdagmorgen (en bent u 45, of what ever, dan bent u ook welkom)

KANTINECOMMISSIE

Tijdens het seizoen (1 mei t/m 30 september) is het gebruikelijk dat de kantine geopend is op:
maandag t/m donderdag van          19.00 – 22.00 uur
zaterdag                                          tijdens de competitie
 
Om dit te realiseren is ieder seniorlid verplicht mee te werken aan de ingestelde kantinedienst regeling. Dit houdt in 3 maal 3 uur of 2 maal 4 uur per jaar de kantine te beheren. Uw kantine kunt u omzetten in een schoonmaakdienst of een onderhoudsdienst indien hiervoor nog plaats is. U dient dit bij aanvang van uw lidmaatschap dan wel te vermelden. De mogelijkheid bestaat om de kantinedienst ‘af te kopen’ voor het bedrag van € 35,= per jaar. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet dat in het begin van het jaar, opgeven aan de kantinecommissie.  Als u hiervan geen gebruik maakt, dan kunt u januari/februari inschrijven op de in het clubgebouw aanwezige formulieren anders  wordt u automatisch ingedeeld voor de kantinedienst. Indien de kantinedienst niet wordt verricht dan krijgt het betreffende lid een boete van € 35,= per kantinedienst.U wordt ingedeeld voor een kantinedienst door de kantinecommissie. Deze indeling krijgt u thuisbezorgd als u ingedeeld bent. In deze dienstregeling kunt u zien wanneer u dienst heeft, waar de sleutels en de kas moeten worden opgehaald en eventueel weer moeten worden teruggebracht. Een lijst van uit te voeren werkzaamheden vindt u in de keuken van de kantine.
 
Een aantal punten die van belang zijn, willen wij hier extra onder uw aandacht brengen:zie Reglement Huis- en Gedragsregels over alcohol in sportkantines (bijlage bij het huishoudelijk Reglement)
 • tennissen tijdens uw kantinedienst is niet toegestaan
 • iedereen moet de gebruikte consumpties contant betalen
 • alcoholhoudende dranken mogen niet aan personen onder de 16 jaar worden verstrekt
 • geen asbakken in plastic vuilnisemmers leeggooien, maar in de ijzeren vuilnisemmers, dit in verband met brandgevaar
 • de kas mag na de dienst alleen worden afgegeven aan een opvolgende kantinedienst, of worden afgegeven aan het kasadres.
 • aan het einde van de kantinedienst moet het geld worden geteld.
 • bij het op slot draaien van de kantinedeur wordt het alarm ingeschakeld.
Tevens is het mogelijk een keukendienst te draaien tijdens de competitie wedstrijden en de diverse toernooien.
Vraag hiervoor aan de kantine coördinator. Mocht u belangstelling hebben om de Kantine commissie te ondersteunen, dan kunt u contact met haar opnemen
 

COMMISSIE ONDERHOUD

Om de eigendommen van de TVA in een zo goed mogelijke staat te houden is het noodzakelijk deze goed te onderhouden. Hiervoor is een onderhoudscommissie ingesteld, die als taak heeft om samen met de leden de verschillende werkzaamhe­den periodiek uit te voeren. De onderhoudscommissie heeft drie onderdelen:
 • snoeiwerkzaamheden: verzorgen en bijhouden van de beplanting
 • schoonhouden van banen en paden rond de kantine en de rest van het park
 • onderhoud clubgbouw
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd.
Mocht u belangstel­ling hebben om te helpen met bovengenoemde werkzaamheden, dan kunt u contact   opnemen met de coördinator van de commissie onderhoud.
 

JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie is onderdeel van de technische commissie.- zie clubgegevens –
De commissie bestaat uit seniorleden die de belangen beharti­gen van de jeugdleden tot en met 17 jaar en deze jeugd begeleiden. Gedurende het jaar organiseert de commissie allerlei activiteiten voor de jeugdle­den. Tevens worden er, indien mogelijk, ook uitwisselingen met andere tennisverenigingen in de regio georganiseerd. Er is een mogelijkheid om, naast de reguliere training (via voorspelen) in aanmerking te komen voor de regiotraining en is bedoeld voor de beter spelende jeugd uit de regio. Voor de besten van de regiotraining is er doorstroming mogelijk naar de bondstraining van de KNLTB.

TECHNISCHE COMMISSIE

De TC (gebruikelijke afkorting voor de technische commissie) verzorgt de organisa­tie van een groot aantal activiteiten voor de senioren.
In het kort:
 1. De gezelligheidstoernooien   In samenwerking met vrijwilligers verzorgt het een aantal toernooien waarvoor iedereen individueel kan inschrijven. Meestal worden er op die dagen mixed-wedstrijden gespeeld, de dubbels worden samengesteld via loting. Deze toernooien kenmerken zich door een ongedwongen sfeer, waarbij de kantine-commissie vaak voor wat extra’s zorgt.
 2. De clubkampioenschappen   De clubkampioenschappen worden, bij voldoende deelname, in de maand juni (of begin juli) gespeeld. Voor ‘beginnende’ leden is er de mogelijkheid om op een lager niveau te spelen. Er wordt om de volgende titels gestreden: heren- en dames enkel, dames- en herendubbel en mixed dubbel in de speelsterkte 5,6,7,8 en 9.
 3. De competitie   De TC regelt alles op het gebied van zowel de voorjaars- als najaars­competitie, o.a. de indeling van de teams (naar sterkte). Tijdens de voorjaarscompetitie is het mogelijk dat alle banen een aantal zaterdagen in april en mei bezet zijn voor de competitie en op de vrijdagavonden minimaal twee banen.
 4. De onderlinge dubbel competitie    In de periode 1 oktober – 1 april wordt er een onderlinge dubbel competi­tie gespeeld. Winterdeelnemers kunnen hier ook aan deelnemen.

HET ARKEL OPEN TOERNOOI

Onze vereniging organiseert een Open Toernooi, dat wil zeggen dat deelna­me van niet-leden is toegestaan. De Open Toernooi Commissie zorgt voor de volledige organisatie van deze belangrijke activiteit. Ons toernooi is een van de laatste in een reeks en mag zich daarom steeds verheugen op een grote belangstelling.
Voor Informatie over het Open Toernooi neem contact op met een van de commissieleden  http://www.tva-arkel.nl/commissies/
 

 

AFSCHRIJFREGLEMENT TENNISVERENIGING ARKEL

 1. Doel van dit reglement is de speelgelegenheid zo te regelen dat er voor alle leden een redelijke verdeling ontstaat.
 2. Sportiviteit en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor een goede sfeer op het tennispark en zijn derhalve naast dit reglement noodzakelijk.
 3. Het afschrijven geschiedt met behulp van de KNLTB leden pa­s.
 4. Indien men gaat spelen op de banen is het dragen van tenniskleding verplicht.
 5. De banen mogen alleen met tennisschoeisel (geen zwarte zo­len betreden worden).
 6. Wanneer de banen bezet zijn door spelende leden, gelieve u het spel zo min mogelijk te onderbreken door de banen te betreden wanneer de speelperiode nog niet afgelopen is.
 7. De speelperiode is voor elke baan 45 minuten.
 8. Heeft men gespeeld dan mag er voor een direct aansluitende speeltijd niet worden afgeschre­ven.
 9. U mag slechts afschrijven als u zelf en uw partner op het park aanwezig zijn, dus minimaal 2 kaarten op het afhang-bord.
 10. Wanneer de speelperiode waarvoor u hebt afgeschreven is aangebroken, stapt u met uw partner(s) naar de door u afgeschreven baan. De op dat moment op de baan staande spelers zijn verplicht om plaats te maken.
 11. Wanneer de speelperiode waarvoor u hebt afgeschreven verstreken is, bent u op uw beurt verplicht plaats te maken voor hen, die na u de baan hebben afgeschreven.
 12. De jeugdleden die op de basisschool zitten mogen na 18.00 uur niet meer afschrijven.
 13. Op drukke tijden moeten bij voorkeur dubbels worden gespeeld. Dit betekent dat u verplicht bent aan anderen te vragen mee te spelen, dit uiteraard bij wederzijds goedvinden. Zij moeten dan wel hun kaarten naast de uwe op het bord schuiven. Dit houdt eveneens in, dat u op uw beurt het recht hebt, als er gesingled wordt, en het is erg druk, de single-spelers te verzoeken een dubbel met u te spelen. Het spreekt hierbij vanzelf, dat u de speelsterkte zoveel mogelijk in de gaten houdt, d.w.z. u voegt zich uitsluitend bij die single-spelers, die ongeveer van uw speelsterkte zijn. Geef werkende senioren na 18.00 uur voorrang wanneer u zelf overdag voldoende tijd hebt om te spelen.
 14. Na het spelen is men verplicht de KNLTB leden pas van het bord te verwijderen. Voor zoekgeraakte ledenpassen dient bij het secretariaat een nieuw exemplaar aangevraagd te worden, dit tegen betaling van een jaarlijks door de KNLTB vastgesteld bedrag.
 15. Het bestuur heeft het recht voor speciale doeleinden banen te reserveren. Deze reservering zal tijdig worden aangegeven. Voorbeelden: training, competitie, baanonderhoud, dubbel competitie, baanverhuur aan derden, etc.
 16. Introduceren is mogelijk. Voor kosten zie hiervoor bij onderdeel contributie.
  Voor introductie zijn speciale introductie-kaarten verkrijgbaar bij:
  Mw. F. v.d. Leeden Hoefpad 12 0183-563280

  De bedragen opgenomen in het contributie overzicht gelden voor 1 speeltijd (= 45 minuten). Er wordt dus voor 1 speeltijd geïntroduceerd. introducees ontvangen een introductiekaart, waarmee zij op de speeltijd dat zij geïntroduceerd worden dezelfde rechten en plichten hebben als leden. Het bestuur heeft het recht een maximum aantal malen vast te stellen dat een persoon kan worden geïntroduceerd en het aantal malen dat een lid maximaal kan introduceren. Het introducerende TVA-lid is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij het introduceren.

 17. Op competitie-dagen, behalve op hun eigen competitiedag, mogen competitie-spelers gebruik maken van baan 3, mits er geen recreanten zijn. Indien er twee of meer recreanten zijn die te kennen geven te willen spelen, dienen de competitie-spelers direct plaats te maken, ook al is hun speeltijd nog niet afgelopen. Wanneer de competitie-wedstrijden zijn afgelopen geldt bovenstaande regel ook voor de banen 1 en 2. Deze maatregelen zijn van kracht gedurende de gehele voorjaars- en najaarscompetitie.
 18. Het bestuur heeft het recht, indien zij dit redelijk acht, van dit reglement af te wijken.
 19. Bij misbruik is tijdelijke inname van de KNLTB-leden pas door het bestuur mogelijk.
Dit systeem kan slechts optimaal functioneren, indien ieder lid zich stipt aan de spelregels houdt. Iemand die zich niet houdt aan dit reglement kan door het Bestuur voor een bepaalde periode worden geschorst.
 
Door op deze link te klikken wordt u door gelinkt naar een elektronisch inschrijf formulier.